Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Spektrum

Zespół

 
Iwona Bernaciak

Psycholog i dyplomowany doradca zawodowy, prowadzący od 2009 roku rekrutację, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz szkolenia w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Zajmuje się głównie aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zagrożonych utratą pracy. Współpracuje z wieloma ośrodkami na terenie Warszawy, Mazowsza i innych rejonach Polski. Posiada szerokie doświadczenia w pracy z młodzieżą, zwłaszcza akademicką. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prowadziła badania diagnostyczne, analizę potencjału kompetencyjnego studentów oraz opracowywała indywidualne ścieżki rozwoju klientów Centrum Karier SGH, a także warsztaty aktywizujące dla studentów z zagadnień związanych z wejściem na rynek pracy. W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe SGH – Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami, z wynikiem celującym. Brała udział w projektach naukowo - badawczych, realizowanych przez Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH: Postawy społeczne wobec idei elastycznego zatrudnienia. Międzykulturowe badania interdyscyplinarne - 2007; Społeczne determinanty atrakcyjności i sukcesu na współczesnym rynku pracy - 2008. Współpracowała z Instytutem Pracy i Polityki Socjalnej przy tworzeniu Ogólnopolskiego Taryfikatora Zawodów. Autorka publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

W naszej poradni zajmuje się doradztwem zawodowym oraz szkoleniami.


Jolanta Kowalczyk

Psycholog z trzynastoletnim doświadczeniem w pracy, oligofrenopedagog, specjalista wczesnej interwencji. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie pracuje w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie, członek zespołu orzekającego poradni. Zajmuję się diagnostyką dzieci i młodzieży, w tym dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym
oraz niepełnosprawnych. Diagnozuję poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, dojrzałości do podjęcia nauki w szkole, przyczyny niepowodzeń w nauce na każdym etapie edukacyjnym ucznia. Pracuję interwencyjnie i pomocowo z rodzicami dzieci od 0 do 18 roku życia.

W naszej Poradni diagnozuje dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie.

 

Dominika Bielecka

Psycholog, psychoterapeuta absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Profesjonalnej  Szkoły Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.
Po skończonych studiach rozpoczęła pracę jako psycholog z młodzieżą w szkołach gimnazjalnych oraz liceum. Odbyła staż w Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży„Pępek”, z którym współpracowała
w ramach różnych projektów.  Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie,
gdzie prowadzi psychoterapię i zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży, diagnozuje problemy młodzieży, udziela wsparcia i porad ich rodzinom. Pracowała także w Punkcie Interwencyjno–Konsultacyjnym
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Oprócz tego prowadzi szkolenia z zakresu różnych obszarów psychologii, a głównie z zakresu rozwoju osobistego. Od września 2006 do kwietnia 2008 odbywała staż kliniczny w NZOZ „Ogród” – praca psychoterapeutyczna z pacjentami indywidualnymi oraz jako terapeuta na grupie dla DDA. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W naszej Poradni zajmuje się dziećmi od lat 12 i młodzieżą, która:

 • doświadcza problemów związanych z okresem dorastania
 • boryka się z trudnościami w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi  

      Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, które:

 • wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, w szczególności rodzinach z problemem alkoholowym (DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików, DDD - Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)
 • doświadczają lub doświadczały przemocy psychicznej lub/i fizycznej
 • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
 • przeżywają konflikty wewnętrzne
 • przeżywają konflikty w relacjach z innymi
 • czują, że potrzebują pomocy, wsparcia psychologicznego

Ewa Dawidczyk

- mgr filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka:Podyplomowych Studiów Logopedycznych na  Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowych Studiów Emisji Głosu U.W., kursu logopedii szkolnej, kursu terapeutów metodą integracji sensorycznej.

Specjalizuje się w:

- diagnozie logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych

- terapii zaburzeń logopedycznych ( seplenienia, niewłaściwa wymowa głoski r oraz innych)

- terapii zaburzeń mowy ( mowa niewyraźna, niepłynna)

- usprawnianiu umiejętności komunikacyjnych ( przełamywanie barier w nawiązywaniu komunikacji,rozwijanie słownika biernego i czynnego, doskonalenie sztuki autoprezentacji.

W poradni prowadzi terapię logopedyczną.

Renata Królak

Pedagog szkolny- absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego wydziale Pedagogiki Ogólnej  pedagogika rewalidacyjna, studia podyplomowe w Studium Nauk o Rodzinie  w Instytucie Nauk nad Rodziną UKSW, kurs kwalifikacyjny przygotowujący nauczycieli do likwidowania u uczniów trudności w nauce czytania i pisania w zakresie reedukacji z języka polskiego (z elementami terapii pedagogicznej). Pracowała w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Warszawa ul. Koszykowa 79a, gdzie pełniła funkcję terapeuty grupy dzieci z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi,- kierowała zespołem specjalistów zajmujących się dzieckiem, diagnozowała rozwój dziecka – funkcjonalna diagnoza pedagogiczna,tworzyła i realizowała programy terapeutyczne. Od sierpnia 2016r. jest dyrektorem Poradni "Spektrum"

W naszej poradni zajmuje się dziećmi i młodzieżą z problemami wychowawczymi, rodzicami potrzebującymi wsparcia pedagogicznego oraz szkoleniami.

 

Agnieszka Krupa

-psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy. Jej pasja: od zawsze muzyka, ukochane miejsce na ziemi: Bieszczady.

W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną, współpracuje z rodzicami i nauczycielami. Pracuje z dziećmi na etapie przedszkola i szkoły podstawowej.  Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców.

 

 

 

 

 

Walentyna Martynowicz

Pedgog, psycholog szkolny, terapeuta, mediator z wieloletnim stażem i spcjoterapeuta. Biegły z zakresu pedagogiki przy Sądzie Okręgowym. Ukończyła m.in. takie szkoły jak Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytet w Białymstoku oraz różnorodne kursy (ART, stopień trenerski Mediatora, TEECCH, terapię behawioralną, itp.). Pracowała w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach dla dzieci z cechami autyzmu oraz prowadziła wykłady w szkołach medycznych. Zajmowała się młodzieżą z problemami zarówno edukacyjnymi, psychicznymi jak i osobistymi. W pracy z instytucjami – sądy, kuratoria, zakłady penitencjarne, ośrodki wychowawcze, zakłady zamknięte czy poprawcze – zdobyła doświadczenie z różnorodnych zakresów konfilktu i problemu. Jest specjalistą w pracy z konfilktem. Swoje działania koncentruje na szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie. Prowadzi mediacje rodzinne, głównie w sytuacjach sporu o prawa rodzicielskie, ustanowienie i podział majątku. Szeroka wiedza pozwala jej na dostosowanie się do każdej osoby oraz przyniesienie jej pomocy w najlepszym i najwłaściwszym sposobie. Na codzień otwarta, ciepła i sympatyczna, pełna empatii i zrozumienia. W czasie wolnym zajmuje się dogoterapią. Lubi kino, literaturę i spacery.

Pedagog,  psycholog szkolny, terapeuta, mediator z wieloletnim stażem i socjoterapeuta. Biegły z zakresu pedagogiki przy Sądzie Okręgowym.

Ukończyła m.in. takie szkoły jak Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytet w Białymstoku oraz różnorodne kursy (ART, stopień trenerski Mediatora, TEECCH, terapię behawioralną, itp.).

Pracowała w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach dla dzieci z cechami autyzmu oraz prowadziła wykłady w szkołach medycznych. Zajmowała się młodzieżą z problemami zarówno edukacyjnymi, psychicznymi jak i osobistymi. W pracy z instytucjami – sądy, kuratoria, zakłady penitencjarne, ośrodki wychowawcze, zakłady zamknięte czy poprawcze – zdobyła doświadczenie z różnorodnych zakresów konfliktu i problemu. Jest specjalistą w pracy z konfliktem. Swoje działania koncentruje na szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie.Prowadzi mediacje rodzinne, głównie w sytuacjach sporu o prawa rodzicielskie, ustanowienie i podział majątku. Szeroka wiedza pozwala jej na dostosowanie się do każdej osoby oraz przyniesienie jej pomocy w najlepszym i najwłaściwszym sposobie. Na co dzień otwarta, ciepła i sympatyczna, pełna empatii i zrozumienia. W czasie wolnym zajmuje się dogoterapią. Lubi kino, literaturę i spacery.

W naszej poradni zajmuje się terapia indywidualną, socjoterapią oraz terapią małżeńską.

 

Magdalena Ostrowska

– absolwentka pedagogiki społeczno-wychowawczej na Uniwersytecie Warszawskim; pedagog, terapeuta pedagogiczny.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna, 100-godzinny kurs z zakresu terapii behawioralno-poznawczej dzieci i młodzieży oraz liczne szkolenia dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi różne trudności w nauce, zachowaniu     i funkcjonowaniu emocjonalnym.

W naszej poradni prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza dla uczniów z dysleksją, ADHD, nieśmiałych.

 

 

Grażyna Piasecka

Socjoterapeuta. Prowadzi zajęcia socjoterapii indywidualnej jak i grupowej dla młodzieży i dorosłych. Ukończyła czteroletnie szkolenie podyplomowe w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej " Rasztów".

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Rudomino

Rehabilitant-    absolwentka  Medycznego Studium Zawodowego– wydział Fizjoterapii w Lublinie, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – kierunek Fizjoterapia, Akademii Pedagogiki Specjalnej im . Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - pedagogika terapeutyczna. Pracowała w   Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie, Szkole Podstawowej Nr 4 w Modlinie Twierdzy, Szkole Podstawowej Nr 344 w Warszawie. Obecnie pracuje w Gimnazjum Nr 123 w Warszawie.
Ulubione zajęcia to: jazda na rowerze. Pływanie sport kino , literatura współczesna i działalność społeczna .

W naszej poradni zajmuje się prowadzeniem gimnastyki korekcyjnej, masażu oraz nauki pływania.


 

 

Monika Robakiewicz

Psycholog dziecięcy, zajmujący się zaburzeniami  rozwoju, diagnozą, poradnictwem, terapią oraz interwencją kryzysową.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ukończyła specjalizację z terapii systemowej rodzin oraz z przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyła również wiele szkoleń dotyczących diagnozy i pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju. Oligofrenopedagog, interwent kryzysowy, terapeuta I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (terapia poznawcza) oraz terapeuta behawioralny. Pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą zaburzonymi rozwojowo (Autyzm, Zespół Aspergera, inne zaburzenia) i ich rodzinami, jak i z dziećmi i młodzieżą w normie rozwojowej. Prowadzi szkolenia dla personelu medycznego i oświaty. Członek i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. TSR od innych terapii wyróżnia przede wszystkim to, że zamiast koncentrować się na przyczynach powstawania problemu oraz jego analizie, skupia się na potrzebach klienta oraz na budowaniu rozwiązań, poprzez wyznaczanie wspólnie z klientem celu. Prowadzi również terapie w tym nurcie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Hanna Skiba

Pedagog- socjoterapeutka

- absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – specjalność pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz dwuletni kurs kwalifikacyjny zorganizowany przez Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie z zakresu socjoterapii. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego psychoterapii w analizie grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Ulubione zajęcia i zainteresowania : spędzanie czasu z rodziną, taniec, ćwiczenia przy muzyce, jazda na nartach i samochodem.  Literatura piękna i psychologiczna, poznawanie ludzi.

W naszej poradni zajmuje się socjoterapią i psychoterapią.

 

 

Marzena Sondej – pedagog-terapeuta; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (specjalność pedagogika korekcyjna). Ukończyła studia podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi (Wydział Psychologii UW), Podyplomowe Studium Logopedii (WSPS) oraz  kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in.:

- neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej;

- teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M.Procus i M.Block;

- Metoda Treningu Zdolności Intelektualnych wg B. Markowskiej;

- glottodydaktyka (licencja);

- dysleksja rozwojowa – teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna;

- diagnoza i terapia dyskalkulii.

Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Od kilkunastu lat pracuje w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół diagnozowania i wspomagania rozwoju dzieci, zwłaszcza ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz starszych.

Posiada wysokie kompetencje i doświadczenie w zakresie diagnozy dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Specjalizuje się także w zakresie diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (wg koncepcji prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej) oraz diagnozy zaburzeń o charakterze dyskalkulii.

W swojej pracy stosuje różnorodne metody stymulowania i korygowania rozwoju dzieci, w tym metody komputerowego wspomagania edukacji.

Autorka publikacji m.in.

 • M. Sondej Stymulowanie funkcji słuchowych – wybrane przykłady ćwiczeń Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 29, 2004r.
 • M. Sondej Ćwiczenia grafomotoryczne – wybrane przykłady Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 30, 2005r.

W naszej Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną w tym diagnozą dyskalkulii.