Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Spektrum

Dla dzieci i młodzieży

 

 • diagnoza dysleksji dzieci i młodzieży ( 2-3 spotkań)

-poziom funkcjonowania intelektualnego

-badanie funkcjonowania analizatorów: wzrokowego i słuchowego

- tempo czytania

- grafomotoryka

- przygotowanie opinii

 

 • ryzyko dysleksji u dzieci  od 6 r. z do III klasy szkoły podstawowej (1-2 spotkań)

- poziom funkcjonowania intelektualnego

- grafomotoryka

- przygotowanie opinii

 

 • diagnoza dysfunkcji rozwojowych małego dziecka od 2 r. ż

     (3-4 spotkań)

     - obserwacja funkcjonowania dziecka w kontaktach  indywidualnych

     - wywiad z rodzicami

       - ewentualnie możliwa jest obserwacja funkcjonowanie dziecka w grupie*

 

*dodatkowo płatna

 

 • diagnoza problemów szkolnych

 

 • diagnoza problemów emocjonalnych

 

 • konsultacja psychologiczna

 

 • diagnoza zaburzeń lękowych

 

 • terapia pedagogiczna

 

Terapia pedagogiczna - to stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.
Terapia pedagogiczna, zwana dawniej była reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapię pedagogiczną prowadzimy się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach ucznia.

 

Polubić siebie” – zajęcia grupowe dla nieśmiałych dzieci i młodzieży.

W czasie ich trwania uczestnicy będą brać udział w różnorodnych ćwiczeniach, zadaniach i zabawach. Będą poznawać samych siebie, odkrywać swoje mocne strony oraz talenty. Będą uczyć się myśleć o sobie pozytywnie oraz rozwijać umiejętności psychospołeczne ułatwiające kontakty z rówieśnikami.

Liczba uczestników 4-8 osób.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 70 minut.

Cały cykl zajęć przewiduje 12 spotkań.

 

Trening ortograficzny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

(wszystkie grupy wiekowe)

 

Uczniowie będą utrwalać zasady ortograficzne oraz ćwiczyć ich praktyczne wykorzystanie. Zajęcia będą prowadzone metodami sprzyjającymi pokonywaniu trudności przez uczniów dyslektycznych (mnemotechniki, wizualizacje, gry edukacyjne, techniki polisensoryczne).

Dodatkowo wprowadzone zostaną elementy doskonalące koncentrację oraz pamięć uczniów.

 

Liczba uczestników: 6-10 osób

Zajęcia odbywają się 2 razy  w tygodniu i trwają po 50-60 minut

 

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami w nauce, między innymi takimi jak:

 • dysleksja,
 • dysortografia,
 • zaburzenia grafii,
 • dyskalkulia,
 • zaburzenia koncentracji, ADHD,
 • niska motywacja do nauki.

 

Zajęcia indywidualne/Zajęcia dla 2 – 3 osób

 • diagnoza problemów szkolnych

 

 • diagnoza problemów emocjonalnych

 

 • konsultacja psychologiczna

 

 • diagnoza zaburzeń lękowych

 

 • indywidualne  doradztwo zawodowe

Usługa przeznaczona jest dla uczniów gimnazjów, liceów i innych szkół średnich oraz dla wybierających kierunek edukacji, zawód, szkolenie.

Usługa umożliwia  profesjonalną pomoc w dokonaniu racjonalnego wyboru kierunku studiów / specjalności, zawodu / stanowiska i rozwoju indywidualnej ścieżki kariery zgodnie
z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy poprzez psychologiczną analizę predyspozycji, cech
i uzdolnień klienta.

Cechy i kompetencje klienta są diagnozowane przy użyciu najnowocześniejszych metod
z zakresu doradztwa psychologicznego i zawodowego i obejmują:

 1. Odporność na stres, działanie pod presją czasu
 2. Komunikatywność
 3. Kompetencje społeczne
 4. Umiejętność pracy zespołowej, zdolność do kompromisu
 5. Predyspozycje menedżerskie
 6. Kreatywność, innowacyjność, wyobraźnia
 7. Prezentowany styl pracy
 8. Ogólny poziom intelektualny, ocenę prezentowanych uzdolnień

 

Indywidualne konsultacje zawodoznawcze są dwuetapowe:

 • badanie testowe
 • rozmowa indywidualna

Stosowane metody badawcze są dobierane indywidualnie do każdego klienta, jego sytuacji
i potrzeb. Na początku spotkania klient otrzymuje Charakterystyką psychologiczną, zawierającą ogólny opis zbadanych cech osobowości, poziom inteligencji ogólnej,
z dominującymi zdolnościami intelektualnymi, ogólne sugestie zawodowe, charakterystykę mocnych i słabych stron własnej osobowości. W czasie konsultacji każda osoba ma możliwość zadawania pytań, formułowania wątpliwości i prezentowania własnych opinii. Doradca dokonuje oceny najsilniejszych i najsłabszych cech osobowości klienta, ich wykorzystania w planowanej drodze zawodowej, wytycza optymalną ścieżkę kariery, ustala wskazówki dotyczące rozwoju mocnych i możliwości korekty słabszych stron osobowości poprzez odpowiednie szkolenia i treningi.

 

Indywidualne doradztwo zawodowe on - line

Indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe w formie konsultacji przez internet (on – line). Usługa merytorycznie tożsama z usługą I. Różnica polega na zastosowanej formie konsultacji – klient jest diagnozowany za pomocą testów i ankiet zamieszczonych na stronie internetowej. W tej usłudze konsultacje z doradcą zawodowym odbywają się drogą mailingu z klientem.  Istnieje możliwość wielokrotnego kontaktu z doradcą.

 • zajęcia wyrównawcze

              - język polski

              - matematyka

 • rehabilitacja

           masaż klasyczny

                                         częściowy

                                          grzbietu

 • gimnastyka korekcyjna
 • pływanie korekcyjne
 • nauka pływania

 

 • logopedia

 

 • socjoterapia

 

 • terapia uzależnień od nowych mediów